പി.ആര്‍. ഹരികുമാറിന്റെ കവിതകള്‍

Visit www.prharikumar.net/

Wednesday, September 13, 2006

ഒന്നില്‍ പലത്‌

പ്രിയരേ,
എന്നെത്തൊടരുത്‌,
തൊട്ടാല്‍പ്പകയ്ക്കുമൊരു
രണ്ടാമനുണ്ടെന്‍റെയുള്ളില്‍.
എന്നെ കേള്‍ക്കരുത്‌,
കേട്ടാല്‍പ്പഴിക്കുമൊരു
മൂന്നാമനുണ്ടെന്‍റെ യുള്ളില്‍.
എന്നെ മണക്കരുത്‌,
മണത്താല്‍ മയങ്ങുമൊരു
നാലാമനുണ്ടെന്‍റെയുള്ളില്‍
എന്നെ രുചിക്കരുത്‌,
രുചിക്കെ ചവര്‍പ്പാകു-
മൊരഞ്ചാമനുണ്ടെന്‍റെയുള്ളില്‍.
എന്നെ കൂട്ടരുത്‌,
കൂട്ടിയാല്‍ കൂട്ടം മുറിക്കു-
മൊരാറാമനുണ്ടെന്‍റെയുള്ളില്‍.

പ്രിയരേ, നിങ്ങള്‍ക്കിതിലാരെ വേണം?
അഞ്ചാളെയുമൊപ്പമൂട്ടാ-
നൂറ്റം ബാക്കിയെങ്കില്‍
കൊണ്ടുപോവിന്‍,
അവരെ കൊണ്ടുപോവിന്‍... !
ഒന്ന്‌ മാത്രം,
ഒന്നാമനാമെന്നെ-
വിട്ടുപോവിന്‍.. !
ചുമ്മാ വിട്ടുപോവിന്‍... !
()

0 Comments:

Post a Comment

<< Home